પીએમ આવાસ યોજના : આવાસ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા.

પીએમ આવાસ યોજના ફોર્મ લિંક: આવાસ એ માનવ અસ્તિત્વની મૂળભૂત જરૂરિયાતોમાંની એક છે.આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે 2022 સુધીમાં બધાને આવાસ આપવા માટે 2015માં પ્રધાનમંત્રી

PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી.

PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી.

PM Awas Yojana : ના લાભાર્થીઓ માટે ખુશીની ક્ષણ, પીએમ આવાસ યોજનાની નવી યાદી બહાર પાડવામાં આવી. લાખો લાભાર્થીઓએ PM Awas Yojana ના ફોર્મ ભર્યા હતા,