પીએમ આવાસ યોજના : આવાસ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા.

પીએમ આવાસ યોજના ફોર્મ લિંક: આવાસ એ માનવ અસ્તિત્વની મૂળભૂત જરૂરિયાતોમાંની એક છે.આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે 2022 સુધીમાં બધાને આવાસ આપવા માટે 2015માં પ્રધાનમંત્રી